Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm Công ty tháng 9-2005

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm Công ty tháng 9-2005

Là đơn vị vững mạng, Chi bộ Đảng luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trong năm 2005 một lần nữa công ty vinh dự được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh về thăm.

(Visited 212 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Giấy Ủy quyền công bố thông tin

Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2020-2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái thông báo tuyển dụng

Trả lời