Category Archives: Đại hội cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên bản Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu bổ sung sửa đổi lần 1 (ĐH cổ đông năm 2020)

Tài liệu họp ĐHCĐ 2020

Giấy mời họp ĐH cổ đông năm 2020