Category Archives: Quan hệ nhà đầu tư

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Quyết định xử phát hành chính về lĩnh vực môi trường

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 niên độ 2023-2024

Ký hợp đồng kiểm toán: Soát xét BCTC từ ngày 01/9/2023 đến 31/03/2024, kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2024

Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Trương Ngọc Biên – Chủ tịch HĐQT Công ty

Quyết định Về việc công nhận Ông Nguyễn Huy Thông TV HĐQT Cty nhiệm kỳ 2019-2024

Quyết định Về việc công nhận Ông Trần Thanh Hà thành viên HĐQT Cty nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Page 1 of 69
1 2 3 69