Category Archives: Quan hệ nhà đầu tư

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cái tài chính Quý I niên độ 2020-2021 (Tổng hợp)

Báo cái tài chính Quý I niên độ 2020-2021 (Văn Phòng)

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 (Niên độ tài chính kết thúc 30.09.2020)

Tài liệu bổ sung sửa đổi lần 1 (ĐH cổ đông năm 2020)

Tài liệu họp ĐHCĐ 2020

Giấy mời họp ĐH cổ đông năm 2020

Page 1 of 51
1 2 3 51