Category Archives: Quan hệ nhà đầu tư

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 (Niên độ tài chính kết thúc 30.09.2020)

Tài liệu bổ sung sửa đổi lần 1 (ĐH cổ đông năm 2020)

Tài liệu họp ĐHCĐ 2020

Giấy mời họp ĐH cổ đông năm 2020

Báo cáo tài chính sau kiểm toán 12 tháng niên độ 2019-2020 (Tổng hợp)

Báo cáo tài chính kiểm toán 12 tháng niên độ 2019-2020 (Văn phòng)

Báo cáo tài chính quý 4 niên độ 2019-2020 (Văn phòng)

Báo cáo tài chính quý 4 niên độ 2019-2020 (Tổng hợp)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020

Page 1 of 51
1 2 3 51