Category Archives: Công bố thông tin

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cái tài chính Quý I niên độ 2020-2021 (Tổng hợp)

Báo cái tài chính Quý I niên độ 2020-2021 (Văn Phòng)

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Báo cáo thường niên năm 2020 (Niên độ tài chính kết thúc 30.09.2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 10)

Thông báo thay đổi nhân sự (30/09/2020)

Thông báo thay đổi nhân sự

Page 1 of 2
1 2