Category Archives: Công bố thông tin

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 (sau kiểm toán)

Báo cáo tài chính văn phòng năm 2021 (sau kiểm toán)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Tú Linh-Thành viên Ban kiểm soát

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Long Giang-Giám đốc Công ty

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Tú Linh-TV Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lê Long Giang-Giám đốc công ty

Báo cáo kết quả giao dịch CP của bà Nguyễn Thị Thu Hằng-Trưởng Ban kiểm soát Cty

Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Page 1 of 5
1 2 3 5