Category Archives: Công bố thông tin

Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Báo cáo kết quả giao dịch CP của ông Nguyễn Huy Thông-Phó Giám đốc Cty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quốc Trinh – TV HĐQT

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (CAP)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trương Thị Duyên Em gái Chủ tịch HĐQT

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp quý III niên độ 2021-2022

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Page 1 of 9
1 2 3 9