Category Archives: Công bố thông tin

Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 15

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15

Giấy Ủy quyền công bố thông tin

Báo cáo tài chính bán niên niên độ 2023-2024

Báo cáo tài chính quý 2 niên độ 2023-2024

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 niên độ 2023-2024

Ký hợp đồng kiểm toán: Soát xét BCTC từ ngày 01/9/2023 đến 31/03/2024, kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2024

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Trương Ngọc Biên – Chủ tịch HĐQT Công ty

Báo cáo thường niên năm 2023

Page 1 of 16
1 2 3 16