Category Archives: Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Thông báo giao dịch cổ phiếu ông Nguyễn Văn Trữ – Phó Giám đốc Công ty

Báo cáo tài chính bán niên

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức niên độ 2021-2022 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Thông báo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CAP 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp quý II niên độ 2022-2023

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trương Ngọc Biên – Chủ tịch HĐQT Cty

Quyết định về việc Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng, phụ trách công tác kế toán Công ty

Quyết định Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người quản trị Công ty; Thư ký công ty; Người công bố thông tin và Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty

Page 1 of 13
1 2 3 13