Category Archives: Công bố thông tin

Báo cáo thường niên năm 2020 (Niên độ tài chính kết thúc 30.09.2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 10)

Thông báo thay đổi nhân sự (30/09/2020)

Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 25.09.2020

Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ (25/08/2020)

Thông báo kết quả giao dịch CP của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Thông báo giao dịch mua cổ phần của cổ đông nội bộ (22/07/2020)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020

Page 1 of 2
1 2