Category Archives: Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 niên độ 2023-2024

Ký hợp đồng kiểm toán: Soát xét BCTC từ ngày 01/9/2023 đến 31/03/2024, kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2024

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Trương Ngọc Biên – Chủ tịch HĐQT Công ty

Báo cáo thường niên năm 2023

Tài liệu ĐHĐCĐ bổ sung

Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2022-2023 (đã kiểm toán)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 niên độ 2022-2023

Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu ông Lương Quốc Quyền-Trưởng Phòng kế toán Công ty

Page 1 of 15
1 2 3 15