Bài viết liên quan:

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu bổ sung sửa đổi lần 1 (ĐH cổ đông năm 2020)

Tài liệu họp ĐHCĐ 2020

Giấy mời họp ĐH cổ đông năm 2020