Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới thăm Công ty tháng 9-2001

Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới thăm Công ty tháng 9-2001

Là đơn vị đi đầu trong công tác sản xuất, chăm lo đời sống công nhân viên của tỉnh Yên Bái, Tháng 9 năm 2001 Công ty được vinh dự đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm.

(Visited 57 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Giấy Ủy quyền công bố thông tin

Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2020-2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái thông báo tuyển dụng

Trả lời