nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015:

Điều I: Về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 lần 01:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 08/04/2015 đã đề ra mức trả cổ tức năm 2015: Từ 30% trở lên.

2. Căn cứ Kết quả SX-KD năm 2015, HĐQT Công ty nhất trí tạm ứng cổ tức năm 2015 lần 1 là: 20%/01 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng (Chi trả 2.000 đồng/01 cổ phiếu). Thời gian thực hiện tháng 03/2016.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Báo cáo tài chính quý 2 niên độ 2023-2024

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 niên độ 2023-2024

Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2022-2023 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 niên độ 2022-2023

Báo cáo tài chính quý 3 niên độ 2022-2023