Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

–   Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Bình

–   Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát

–   Mã chứng khoán: CAP

–   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.000 CP (tỷ lệ 1,27%)

–   Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP

–   Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 16.000 CP

–   Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.100 CP

–   Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

–   Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.900 CP (tỷ lệ 0,9%)

–   Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Gía cổ phiếu không đtj kỳ vọng

–   Ngày bắt đầu giao dịch: 13/05/2011

–   Ngày kết thúc giao dịch: 13/07/2011

HNX

(Visited 3 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Báo cáo tài chính quý 2 niên độ 2023-2024

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 niên độ 2023-2024

Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2022-2023 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 niên độ 2022-2023

Báo cáo tài chính quý 3 niên độ 2022-2023