CAP – Công bố một số chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2011

CAP – Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái công bố một số thông tin tình hình hoạt động SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2011, Cụ thể như sau:

+ Kết quả SXKD quý 2 năm 2011:

– Doanh thu đạt: 37,8 tỷ đồng

– Lợi nhuẩn trước thuế đạt: 1,39 tỷ đồng

+ Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2011:

– Doanh thu đạt: 123 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế đạt: 10,4 tỷ đồng

(Visited 7 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Báo cáo tài chính quý 3 niên độ 2022-2023

Báo cáo tài chính bán niên

Báo cáo tài chính tổng hợp quý II niên độ 2022-2023

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 niên độ 2022-2023

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 (đã kiểm toán)