THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Mã số doanh nghiêp: 5200116441

Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 10 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần 2: ngày 01 tháng 08 năm 2011

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YENBAI JOINT – STOCKS FOEST AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFF COMPANY

Tên công ty viết tắt: YFATUF

2. Địa chỉ trụ sở chính

Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Điện thoại: 0216.3862278      Fax: 0216.3862804

Email: yfatuf@gmail.com   Website: www.yfatuf.com.vn

3. Vốn điều lệ: 17.000.450.000 đồng

(Bằng chữ: Mười bảy tỷ bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

(Visited 11 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Báo cáo tài chính quý 2 niên độ 2023-2024

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 niên độ 2023-2024

Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2022-2023 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 niên độ 2022-2023

Báo cáo tài chính quý 3 niên độ 2022-2023