Bản thuyết minh báo cáo tài chính quý 1 năm 2011

Quý 1 hoạt động của công ty gặp tương đối thuận lợi do vay kết quả kinh doanh quý 1 năm 2011 của công ty đạt hiệu quả cao so với cùng kỳ năm 2011

Click vào đây để download

(Visited 1 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Báo cáo tài chính sau kiểm toán 12 tháng niên độ 2019-2020 (Tổng hợp)

Báo cáo tài chính kiểm toán 12 tháng niên độ 2019-2020 (Văn phòng)

Báo cáo tài chính quý 4 niên độ 2019-2020 (Văn phòng)

Báo cáo tài chính quý 4 niên độ 2019-2020 (Tổng hợp)

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 niên độ 2019-2020