Category Archives: Báo cáo kết quả kinh doanh

Nghị quyết HĐQT ngày 13/04/2020 (D.A ĐT)

Thông báo giao dịch CP của cổ đông nội bộ, người có liên quan (07/04/2020)

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ (07/04/2020)

Nghị quyết HĐQT (30/03/2020)

BCKQ giao dịch CP của cổ đông nội bộ (25/03/2020)

Thông báo giao dịch CP của người nội bố của công ty đại chúng (24/03/2020)

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ 5% trở lên (18/03/2020)

Thông báo giao dịch CP của người có liên quan (18/03/2020)

Thông báo giao dịch CP của người có liên quan

ĐKGD mua của CĐ nội bộ – Trần Tuấn

Page 3 of 49
1 2 3 4 5 49